Звіт директора школи

Звіт директора школи про роботу закладу

у 2014-2015 н.р.

І. Характеристика навчального закладу

Головною метою Комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 40 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Структура закладу:

-           школа І ступеня з одним (3-В) класом інтенсивної педагогічної корекції;

-           школа ІІ ступеня з одним (6-В) класом інтенсивної педагогічної корекції та класом інклюзивного навчання (7-Б);

-           школа ІІІ ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою за технологічним та інформаційно- технологічним напрямами.

Напрями профільного навчання у школі визначаються з урахуванням освітніх запитів учнів та їхніх батьків, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази навчального закладу.

Учасниками  навчально-виховного  процесу закладу є  учні, педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, педагог – логопед, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України,  Статутом навчального закладу , правилами внутрішнього розпорядку середньої загальноосвітньої школи № 40. 

Учні закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність  повної загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою СЗШ № 40;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;

- перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування СЗШ № 40;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-  доступ до інформації з усіх галузей знань;

- повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;

- захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного  і фізичного  насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

Виховання учнів у СЗШ № 40 здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

Цілі виховного процесу в СЗШ № 40 визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

Головними завданнями СЗШ № 40 є:

- забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; 

- виховання громадянина України;

- виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання  в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

ІІ. Аналіз стану навчально-виховної роботи СЗШ № 40

у 2014/2015 н. р. та завдання педагогічного колективу

 на новий 2015/2016 н. р.

Загальна середня освіта

У 2014/2015 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією програм розвитку освіти, Національної доктрини розвитку освіти України, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», що, насамперед, сприяло подальшому підвищенню якості освітнього процесу. У своїй діяльності школа керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національною доктриною розвитку освіти,  іншими законодавчими актами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади.

Реалізація Закону України «Про загальну середню освіту»,

ст. 10  Конституції України

                                                                                                                                         

Плани щодо виконання ст. 10 Конституції України, у закладі були наявні, та  реалізовані в повному обсязі.

Реалізація основних напрямків розвитку освіти

у 2014-2015 р

 

1. Забезпечувався соціальний захист учнів.

2. Проводилась робота щодо профілактики правопорушень.

3. Проводилась робота щодо створення умов для збереження та зміцнення здоров’я учнів, розкриття їхнього творчого потенціалу:

4. Здійснювались моніторингові дослідження якості освіти.

5. Проводилась робота щодо розвитку матеріально-технічної бази школи.

6. Проводилась робота щодо впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти.

7. Проводилась робота щодо реалізації комплексних проектів освіти.

8. Забезпечення відпочинку та оздоровлення учнів школи.

Управлінська діяльність з організації роботи навчального закладу

 

Суттєво скоригувати спрямованість освітнього процесу, підвищити  його ефективність має організаційно-управлінський ресурс, адже значення управління полягає в умінні планувати результат, цілеспрямовано регулювати процес навчання й виховання, вибирати такі дії, які б забезпечували найбільшу ефективність виконання поставлених завдань та досягнення мети при найменших витратах сил, часу і засобів. Виконання цих завдань вимагає від членів педагогічного колективу злагоджених та раціонально організованих дій.

             У 2014/2015 н. р. робота педколективу була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми: «Формування креативного простору для всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання і виховання».

            Протягом навчального  року педколектив школи працював над:

- впровадженням у навчально-виховний процес основних принципів гуманізації та демократизації освіти, що забезпечує комплексний підхід до розвитку освітніх, управлінських та громадських структур: педагогічної ради, ради школи, методичної ради, методичних об‘єднань, психологічної служби;

- реалізацією нового змісту навчання 1-3 та 5-6 класів, програми профільного (10-11 класи) навчання, відповідно до здібностей, нахилів, можливостей учнів;

- удосконаленням системи особистісно-орієнтованого навчання, його гуманізацією і демократизацією;

- формуванням громадянської позиції учнів, їх готовністю зберігати й примножувати культурно-історичні традиції українського народу, вихованням людини демократичного світогляду і культури, підвищенням ролі учнівського самоврядування;

- створенням психолого-педагогічних умов для розвитку інтелектуальної творчої особистості на основі інноваційних форм і методів навчання і виховання;

- реалізацією програми «Обдаровані діти», подальшим удосконаленням всієї системи науково-методичної роботи.

Робота над основною проблемою навчального закладу позитивно вплинула на основні показники роботи школи.

Аналіз мережі      

Протягом 2014/2015 н. р. у школі у 24 класах навчалося 607 учнів. Для дев’ятьох  учнів із послабленим здоров’ям було організовано навчання за індивідуальною формою.

-          19 загальноосвітніх класів;

-          2класи (3-В, 6-В) інтенсивної педагогічної корекції;

-          1 клас (6) інклюзивної форми навчання

-          2 класи (10,11) з технічним та технічно – інформаційним профілем навчання

Структура  середньої загальноосвітньої школи № 40

Результати аналізу мережі школи мають позитивну динаміку зростання кількості учнів у порівнянні з минулими роками що пояснюється:

-          покращенням демографічної ситуації в країні;

-          ефективною політикою закладу щодо приймання учнів;

Аналіз мережі СЗШ № 40 за останні 5 років.

№ з\п

Навчальний рік

Кількість учнів

Кількість класів

Середня наповнюваність класів

1

2010-2011

612

23

26,6

2

2011-2012

547

21

26

3

2012-2013

535

22

26(без класів ІПК)

4

2013-2014

548

23

25(без класів ІПК)

5

2014-2015

607

24

26,5 (без класів ІПК)

Середня наповненість   спеціалізованих класів ІПК І ступеню – 11,5

Аналізуючи кількісний склад учнів по ступеням школи можна зробити висновки, що із року в рік зменшується кількість учнів школи   ІІІ ступеню, в минулому році спостерігається збільшення кількості учнів І ступеню Кількість учнів 1-4 класів перебільшує кількість учнів, які навчаються у 5-9 класах

 

Аналізуючи дані плинності учнів можна зробити висновки, що кількість учнів які вибувають із закладу майже дорівнює кількості зарахованих. Але 2014\2015 навчальний рік характеризується   збільшенням руху учнів у зв’язку зі вступом до навчального закладу учнів з тимчасово окупованих територій України та поверненням їх на постійне місце проживання.

Так за минулий навчальний рік  (з 05.09.2014р.) до школи прибуло - 45 учнів(з них із зони АТО -29), вибуло –40 (до зони АТО -22)

Плинність учнівського контингенту

Основні причини вибуття:

-          повернення на місце постійного проживання -22 учні

-          зміна місця проживання учнів (без урахування східних регіонів) -8;

-      зміна навчального закладу -4

-      повернення до ДНЗ -1

-      вступ до музичного ліцею -3

-      виїзд за кордон - 2

Незважаючи на позитивну динаміку зміни мережі закладу, педколективом школи протягом 2014/2015 н. р. приділялась велика увага питанням збереження і якісного збільшення контингенту учнів школи:

1) проаналізовано причини вибуття учнів зі школи протягом навчального року;

2) здійснюється співробітництво з педколективом  ДНЗ № 27;

3) організована робота щодо  обліку дітей та підлітків на мікрорайоні,

4) здійснюється контроль відвідування учнями навчальних занять,

5) організовано  навчання вдома,

6) організована роботи «Школи майбутнього першокласника»,

7) проведено  «День відчинених дверей».

Безперечно, прикладені зусилля дають позитивні результати, але проблема якісного набору учнів до школи та збереження контингенту залишається гострою:

- тільки 20% дітей,які мешкають на мікрорайоні школи та  яким на 01.09.2015 року виповнюється 6 років прийдуть до 1 класу СЗШ № 40, інші стануть учнями НВО-ліцей НІТ та ДАЛ № 15;

- на початок 2015-2016 навчального року у2-В класі , вчитель Рикова А.П., з 29 учнів залишилося – 21 (1- учень вибув до ДНЗ протягом року, 1- учень виїхав за межі міста, 1- учень змінив місце проживання в межах міста, 1- учень змінив навчальний заклад, 3 учня перейшли до інших класів школи за заявою батьків, 1 учениця залишилась на повторний курс)

Тому й надалі кожен член педагогічного колективу повинен розуміти, що якісне розширення мережі класів– це, перш за все, сумлінна, добре продумана, цілеспрямована, злагоджена праця всіх педагогів; це – розуміння персональної відповідальності кожного працівника за збереження і якісне збільшення учнівського контингенту в школі.

тому на 2015-2016 н.р. спланована програма взаємодії СЗШ № 40 з ДНЗ № 27,37 це:

-          облік дітей дошкільного віку, які мешкають в мікрорайоні;

-          облік дітей 5-6 років в мікрорайоні;

-          щорічне анкетування батьків майбутніх першокласників, діти яких відвідують ДНЗ за вибором школи та мови навчання;

-          щорічно складання попередніх списків майбутніх першокласників, які відвідують дитячий заклад;

-          проведення сумісної діагностики підготовки дітей 6-7 річного віку до школи;

-          обстеження дітей ДНЗ № 37 шкільним логопедом та психологом;

-          щорічне складання аналізу успішності дітей перших класів;

-          проведення сумісних методичних об’єднаннь, педради педагогів ДНЗ та початкової школи;

-          взаємне відвідування уроків – занять;

-          сумісні збори для батьків;

-          заняття з майбутніми першокласниками на базі школи;

-          робота в мікрорайоні з дітьми, які не відвідують ДНЗ.

А також педколектив закладу продовжить роботу щодо підвищення рівня надання якісної освіти та здійснення заходів рекламного характеру.

У кадровій політиці адміністрація закладу керується основними тенденціями роботи з кадрами, сформульованими в державних документах: Конституції України, Закону України “Про загальну середню освіту ”, Національній Доктрині розвитку освіти в Україні, державній національній програмі “Освіта України XXI сторіччя ”, Концепції загальної середньої освіти, Концепції професійного навчання в старшій школі, Положенні “Про загальноосвітній навчальний заклад ” і інших регламентуючих документах МОН України.

У2014-2015 н.р. в закладі працювало

Педагогічні кадри –55

-          з них  - основні працівники  49

-          сумісники 6

Спеціалісти - 7

Технічні працівники  - 23

Заклад забезпечений кадрами на 100%, вакансії – відсутні.

Станом на  01.06.2015р. якісний склад педагогічних працівників становить:

 • вчителі вищої категорії – 34 (62%);
 • вчителі І категорії – 2 (4%).
 • вчителі ІІ категорії – 4 (7%)
 • вчителі спеціалісти – 15 (27%)

- Науково-педагогічних працівників в закладі  - 1 (сумісник)- Губарєв І.В.; освіта – вища технічна; доктор технічних наук, Заслужений тренер України; 

- Без педагогічної освіти здійснюють викладання – 4 працівників (прийняті на роботу  після 1996р. - 4). Усі пройшли курси перепідготовки при ДОІППО.

- Педагоги, які мають звання:

 • «Вчитель - методист» -14 вчителів; 25,5%
 • «Старший учитель» - 10 вчителів.18%

- Кількість вчителів, які нагороджені державними та відомчими нагородами:

 • Знак «Відмінник народної освіти» - 3 вчителя; (Кочмарова С.О., Нікітіна В.О., Сенік Л.П.)
 • Почесна грамота МОН України – 5 вчителів;
 • Грамота департаменту освіти ОДА – 12 вчителів;
 • Грамота УОіН міської ради – 36 вчителя.

Категорія\

рік

спеціаліст

ІІ категорія

І категорія

Вища категорія

«Старший учитель»

«Учитель методист»

2010-2011

8

5

4

36

10

12

2011-2012

9

5

5

32

10

11

2012-2013

12

5

3

33

11

13

2013-2014

11

4

4

34

12

11

2014-2015

15

4

2

34

10

14

 

 

Спостерігається тенденція   загального поліпшення якісного складу вчителів,  а збільшення кількості вчителів спеціалістів пояснюється приходом до школи молодих спеціалістів.

Науково-методична робота з педагогічними кадрами у закладі в 2014-2015н.р. здійснювалась згідно з положеннями Конституції України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та  іншими державними документами, які регламентують методичну діяльність закладу у роботі з педагогічними кадрами. Методична робота підпорядковувалася також наказам  управління освіти і науки міської ради № 247 від 29.08.14 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними  кадрами в 2014-2015 навчальному році», наказу по закладу  «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2014-2015н.р.».

            Протягом навчального року робота методичного спрямування була направлена на реалізацію науково-методичного проекту «Формування креативного простору для всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання та виховання». У зв’язку з цим  пріоритетними напрямками методичної діяльності у закладі   визначено:

-          забезпечення рівного доступу до якісної освіти; методичний супровід стандартизації початкової, базової і повної загальної середньої освіти,   забезпечення профільного навчання в старшій школі; 

-          утвердження науково обґрунтованої управлінської системи, спрямованої на розвиток інноваційної особистості; впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду; підвищення рівня психолого-педагогічної культури педагогів, визначення самоосвіти вчителів як головної форми підвищення їх фахової майстерності; моніторингові дослідження ефективності навчально-виховного процесу;

-          створення сприятливих умов для обдарованої молоді; впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій;

-          створення освітнього середовища, сприятливого для здоров’я дітей та молоді, шляхом впровадження  здоров’язберігаючих   технологій;

-          здійснення психолого-педагогічного та соціального супроводу навчання і розвитку учнів;

-          забезпечення розвитку та навчання дітей з особливими  освітніми потребами шляхом впровадження інклюзивної та корекційної освіти;

-          відродження суспільної моралі, визначення національно-патріотичного виховання як одного з найголовніших напрямів виховної роботи, громадського та естетичного виховання школярів;

-          підвищення іміджу навчального закладу.

У контексті науково-методичної роботи реалі­зувалося стратегічне, перспективне й поточне планування діяльності навчального закладу.

У 2014-2015 навчальному році методична робота передбачала цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів учителів, їх психолого - педагогічної підготовки і була спрямована на рішення трьох основних питань: інноваційний розвиток школи, формування наукового потенціалу членів педагогічного колективу, сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості вчителя.

Керівництво методичною роботою в школі здійснювала методична рада, до складу якої входили заступники директора з навчально-виховної роботи, голови шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі-предметники. На засіданнях методичної ради поряд з поточними питаннями (результати контрольних робіт, виконання навчальних програм, ведення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів та інше), обговорювались питання особистісної спрямованості навчання, ролі методичних об’єднань у розвитку творчості вчителів та учнів, підвищення якості навчання.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, шкільних та міських семінарів, інших методичних заходів.

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО. В школі функціонувало 7 методичних об’єднань

Діяльність ШМО була спланована на реалізаціюрічного плану роботи школи. Керівники методичних об’єднань систематично ознайомлювали педагогічних працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес.

На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2014-2015н.р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів та розвитку креативної особистості.

Усі вчителі школи були також залучені до роботи у міських методичних об’єднаннях.

Атестація вчителів закладу у 2014 - 2015 навчальному році проводилась згідно  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії закладу. Особливістю атестаційного періоду в поточному році стало впровадження електронної системи оцінювання рівня кваліфікаційної, методичної та самоосвітньої  майстерності педагогічних кадрів.

В 2015 році атестовано 11 педагогів школи. Також на підставі нового Положення про атестацію керівних кадрів системи загальної середньої освіти

атестаційною комісією міського управління освіти і науки підтверджено відповідність займаній посаді директора школи Зєбзєєвої А.Г. та заступника директора з  виховної роботи Бутиліної Н.С.

У 2014-2015 навчальному році педколектив продовжив участь у експериментальних проектах різного рівня:

- Всеукраїнському експерименті «Фінансова грамотність», моніторингові дослідження з якого були проведені в системі он-лайн тестування у квітні місяці та направлені на розгляд до Всеукраїнського моніторингового центру;

-      Всеукраїнському проекті «Абетка здоров’я», до якого залучені учні 1-4 класів в рамках викладання курсу «Основи здоров’я».

Слід вказати, що вже декілька років школа працює також над проектами «Захисти себе від ВІЛ», «Школа проти Сніду» та «Рівний-рівному».

Методична діяльність педагогічного колективу школи у роботі з учнівським колективом була спрямована на підвищення їх рівня компетентності, самовдосконалення, мотивації до навчання, вміння спілкуватися.

Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями для учнів залишаються Всеукраїнські учнівські олімпіади та конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України, які для багатьох учнів є першим кроком у науку. Вони стають дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації. Серед призових місць на олімпіадах міського рівня – І місце у олімпіаді з російської мови та загальне командне – ІІІ місце. Учень 9-Б класу Левченко М. приймав участь з даного предмету у обласному етапі олімпіади та посів 6 місце. Підсумки олімпіад   узагальнені відповідним наказом по школі, матеріали розглянуті на засіданні методичних об’єднань.

Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяли підвищенню науково – методичного рівня шляхом участі у семінарах, міських, обласних та Всеукраїнських конференціях, конкурсах педагогічної майстерності тощо.

Протягом 2014-2015н.р. у ході методичної роботи  було проведено:

-          організовано роботу щодо реалізації обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (V, заключний, етап за окремим планом);

-          заклад прийняв участь у Всеукраїнських виставках-презентаціях «Інноватика в сучасній освіті» (жовтень 2014р.) та «Сучасні заклади освіти» (березень 2015р.);

-          педагоги школи взяли участь у обласній педагогічній виставці «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини - 2015» (1 робота має відзнаку у номінації (вчитель Помазанова А.А.));

-          проведено міську науково-методичну конференцію для вчителів математики «Розвиток української математичної освіти»;

-          протягом року заклад приймав педагогів та працівників міста на семінарах-практикумах (для вчителів – логопедів та заступників директорів з виховної роботи);

-          відповідно плану методичної роботи школи, протягом року в закладі проведено методичні наради, методично-інформаційний семінар-практикум «Проектуємо сучасний урок»;

-          згідно плану роботи школи, підготовлено та проведено 4 засідання педагогічних рад, на яких розглядалися питання, логічно пов’язані з проблемною темою закладу та методичними проектами області і міста;

-          особлива увага приділялася підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників. Педагоги закладу приймають участь у предметних вебінарах (вчителі початкових класів, іноземної мови, ОТМ). Керівний склад школи приймає участь у тренінгах на базі ДОІППО;

-           протягом року працювала «Школа майбутнього першокласника»;

-          продовжено співпрацю з ВУЗами з метою реалізації та впровадженням профільної освіти.

Представники методичної ради безпосередньо керують участю учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, святах, конференціях тощо.  Досягнення з даного напрямку роботи:

-          І місце у міському етапі та участь у обласній олімпіаді з російської мови;

-          І місце у міському етапі Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина - Україна»;

-          перемога у конкурсі «Читаємо вірші М.Лермонтова»;

-          ІІ місце у конкурсі читців поетичних творів Т.Шевченка.

Активно відгукнулися учні на участь у інших заходах, а саме: участь у Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови ім. П.Яцика;  предметних конкурсах: «Гринвіч», «Левеня», «Лукомор'є», «Олімпус» (осіння, зимова та весняні сесії), «Кришталева сова», «Лелека» тощо,  Міжнародному інтернет-конкурсі «Еко+», конкурсі соціальної реклами та інших. Протягом  навчального року заклад приймав активну участь у Всеукраїнських, обласних, міських та шкільних оглядах-конкурсах: «Розповім про подвиг», «Податки очима дітей»,  «Бюджет очима дітей», Всеукраїнських експедиціях «Історія міст та сіл України», «Моя Батьківщина - Україна».

Належну допомогу в роботі адміністрації школи та класним керівникам надає соціально-психологічна служба. Налагоджена тісна співпраця з службою у справах дитини, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх.

Достатня увага приділяється роботі з батьками. Це батьківські збори,  робота батьківського всеобучу «Контакт», різноманітні родинні свята.

Профільне навчання

У школі продовжено створення сприятливих умов для забезпечення права громадян на отримання якісної повної загальної середньої освіти. Для задоволення навчальних потреб, можливостей розвитку здібностей та інтересів учнів була проведена робота щодо набору учнів у 10-11 класи з технологічним та інформаційно - технологічним профілем. У 2014/2015 н. р. в СЗШ № 40 з метою якісного здійснення профільного навчання був організований поділ класів на підгрупи при вивченні інформатики, проводилось вивчення предметів креслення та технології. З метою реалізації положень Концепції профільного навчання у старшій школі та наданням учням можливості реалізації в плані подальшого обрання професії, протягом навчального року школа співпрацювала з ВУЗами. Були укладені договори про співпрацю з Дніпродзержинським центром підготовки та перепідготовки робітничих кадрів (оператори комп’ютерного набору) та Міжшкільною виробничою майстернею №1 (водії категорії В,С та автомеханіки). Аналіз даної ланки діяльності закладу дозволяє зробити висновок, що ВУЗи надають якісні профільні послуги, по закінченню навчання   випускники отримали свідоцтва про навчання та водійські посвідчення.

Одним із стратегічних напрямків розвитку української освіти визначено інформатизацію освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.

З початком комп’ютеризації навчального закладу проводилася і підготовка вчителів. Оволодіння вчителями основами інформаційно-комунікаційних технологій здійснювалось:

-          під час навчання в педагогічних навчальних закладах;

-          під час курсів підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти;

-          шляхом самоосвіти;

-          під час шкільних семінарів – практикумів та курсів.

У школі працює кабінет інформатики, обладнаний сучасною комп'ютерною технікою,  використовується в навчальній, виховній та методичній роботі  мільтимедійне устаткування, вчитель біології та хімії Кошарна Г.А. організувала оснащення навчального кабінету біології комп’ютерною технікою, яка об’єднана в локальну сітку, що дає змогу активно впроваджувати інформаційні технології в процесі урочної діяльності та під час контролю знань учнів, також використовують комп’ютерні технології вчителі: Яцевич Л.Д., Грекова Г.І.Камянецька Н.І.Гомілко Н.І., Потапова Т.М., Чобаніка Ю.Ф., Залюбовська Н.Л., Лабунець В.Г., Лісогор А.С., Бутиліна Н.С.. Заклад  підключено до світової мережі Інтернет та    має свій сайт, впроваджений електронний журнал та щоденник.

         У школі постійно впроваджуються  інформаційні ресурси

 • бази даних   
 • комп'ютерні, у тому числі мільтимедіа, навчальні та контролюючі системи,
 • відео – й аудіо записи,
 • електронні бібліотеки разом з традиційними підручниками,
 • методичні посібники  , конспекти  лекцій, підручники та інші методичні матеріали та оптичних і магнітних носіях, довідники,
 • нормативні документи держави та організацій, визначальні структури організацій, що ведуть дистанційне навчання;
 • електронний журнал та щоденник.
 • Загальна інформація про заклад (візитка, історія закладу, контактні дані, адреса)
 • Структура  й  організація  навчально-виховного  процесу та  управління закладом.
 • Склад  педагогічного колективу та діяльність методоб’єднань
 • Корисні посилання, інформація для батьків, сторінка здоров’я та безпеки, поради психолога
 • Нормативні документи та рекомендації  з  підготовки до ЗНО
 • Бібліотека
 • Шкільні  новини

         У 2014-2015   закладі працював персональний сайт школи, інформація на якому постійно оновлюється.

Зміст шкільного сайту ЗНЗ:

На один комп’ютер в закладі припадає -:26,8 учня 

Комп’ютерною  технікою забезпечено:

-                    бібліотека навчального закладу (1);

-                    бухгалтерська служба (3);

-                    секретар (1);

-                    соціально-педагогічна служба   (1);

-                    адміністрація (3);

-                    адміністратор шкільного сайту 1;

-                    кабінет біології (15);

-                    кабінети (початкової школи, географії, історії., математики, кабінети початкових класів (6).

Підключення до мережі Інтернету:

-          комп’ютерний клас;

-          бібліотека;

-          бухгалтерія;

-          секретар;

-          адміністрація;

-                    адміністратор шкільного сайту.

До нового 2014-2015 навчального року навчальні корпуси будуть забезпечені безпровідною мережею Internet.

Комп’ютери бібліотеки, секретаря, адміністрації, учительської  об’єднані в локальну мережу.

В комп’ютерному класі проводяться уроки інформатики в 2-11 класах, заняття гуртка «Комп’ютерний дизайн» 

         - Організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань Інтернет, а також спрямована самостійна робота та дистанційне навчання в межах призупинення навчального процесу у зв'язку з епідемією грипу.

         У ході експериментальної роботи продовжують апробуватися нові підходи до уроку . Використання комп'ютерної техніки для проведення нестандартних уроків із окремих тем у старшій та молодшій ланці.

Отже,  широке  застосування  інформаційних  технологій  у нашій школі дасть можливість розширити межі творчої діяльності як учителів, так  і  їх учнів,  спонукатиме школярів до  самостійної дослідницької  діяльності,  а  також  усвідомлення  можливості ефективного  застосування  інформаційних  технологій  при навчанні різними предметами.

 

Моніторинг підвищення рівня інформаційної компетенції педагогів

 

Але не всі вчителі досконало володіють комп’ютерною технікою та вільно використовують її в своїй роботі, тому пропонується у 2015-2016 н.р.

-          підвищити рівень володіння комп’ютерною технікою та використання її в роботі всіх вчителів закладу;

-          провести  роботу зі створення банку інформаційних ресурсів, бази даних і знань комп'ютерні, у тому числі мультимедіа, навчальні та контролюючі системи, електронні бібліотеки разом з традиційними підручниками та методичними посібниками;

-          створити банк педагогічних програмних засобів для забезпечення освітніх потреб навчального закладу;

-          систематизувати навчальні розробки вчителів школи та створити   кейс-пакет  в електронному вигляді для його збереження.        

Протягом 2014-2015 навчального року виховна робота в навчальному закладі була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України від 05.03.2009 № 1065-17 «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»  на період до 2016 року», Указу Президента України від 24.03.2015р.  № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни».

Основними документами,  якими керувався педагогічний колектив  школи у виховній роботі були:  лист  Міністерства освіти і науки України  від 25.07.2014р. № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»; Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту,  Міністерства освіти і науки України, Міністерства обо­рони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49; наказ від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки); наказ від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»; наказ від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»; інші чинні нормативно-правові документи в системі освіти та науки України.

В основу організації системи виховної роботи школи покладено програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджену наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 123.

Аналіз стану виховного процесу за 2014/2015 навчальнийрік показав, що робота здійснювалась на основі комплексно-цільового підходу до організації виховного процесу. Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню його результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, до сім’ї, родини, людей, природи, до себе, до праці, до мистецтва.

На підставі вищезазначених  документів  були сформульовані пріоритетні завдання виховної роботи школи на 2014-2015 навчальний рік:

 1. Виховання різнобічно та гармонійно розвинених національно свідомих, високоосвічених, життєво компетентний громадян, здатних до саморозвитку та самовдосконалення.
 2. Формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення дітьми своєї етнічної спільності, виховання національної гідності.
 3. Успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнародних взаємин, залучення молоді до національної і світової культури.
 4. Формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, соціальної активності, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.
 5. Розвиток волонтерства, як важливого компонента соціалізації.
 6. Створення безпечного освітнього середовища для розвитку здорової особистості протягом її навчання, формування в неї свідомого ставлення до свого здоров’я та життя, оволодіння життєвими навичками.

В основу виховного процесу покладено проблему «Розвиток креативної компетентності учнів засобами національно-патріотичного виховання».

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу на рік. На підставі виховного плану роботи школи складено плани виховної роботи по класах.

У 2014/2015 навчальному році педагогічним колективом використовувались різні методи виховання:

-          методи формування свідомості (виховні години, тематичні та індивідуальні бесіди, лекції для старшокласників);

-          методи формування суспільної поведінки (постійні та тимчасові доручення, рольові ігри, тренінги);

-          методи стимулювання діяльності та поведінки (відзначення на загальношкільних святах  переможців конкурсів, змагань, нагородження кращих учнів школи);

-          методи контролю та аналізу (засідання м/о класних керівників, співбесіди, педагогічне спостереження, опитування, анкетування).

Серед основних форм організації виховної роботи у поточному

навчальному році були: 

-          масові (свята, ранки, зустрічі з цікавими людьми, концерти, традиційні шкільні заходи, спортивні змагання);

-          групові (години класного керівника, гуртки за інтересами, спортивні секції, благодійні акції);

-          індивідуальні (конкурси, виставки тощо).

    Виховні заходи, об’єднані в тематичні періоди, тижні, декади,  місячники проводились згідно з річним  планом роботи школи на 2014/2015 навчальний рік, наказів та розпоряджень департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, управління освіти і науки міської ради. Так, протягом зазначеного періоду було організовано та проведено місячники та тижні, які мали високу якість та результативність. Серед них: у вересні: місячник з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти на дорозі!», тиждень фізичної культури та спорту (підсумки проведення місячника і тижня озвучено на нараді при директорі, розміщено на шпальтах шкільної газети «Сорокова.com.ua», сторінках шкільного сайту»);   «Всеукраїнський профілактичний захід «Урок»; у жовтні:тиждень пам’яті,  присвячений  70-й річниці визволення України та 71-й річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників«Величний подвиг в ім’я людства - поза часом»;  у жовтні, квітні: місячник «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту»; у листопаді: місячник з формування здорового способу життя та превентивного виховання «Молодь за здоров’я»; у грудніВсеукраїнський  тиждень права; місячник військово-патріотичного виховання», присвячений 23-й річниці Збройних Сил України; у квітні: екологічний місячник «У долі природи – наше майбутнє», у травні: місячник оборонно-масової та військово-патріотичної роботи,  присвячений 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-й річниці завершення Другої світової війни «Знову Вічний вогонь обпікає серця».

Протягом навчального року на високому організаційному рівні були проведені традиційні загальношкільні заходи: День Знань «Знову вересень кличе до школи», День працівників освіти (концертна програма «Усмішка серця хай душу зігріє»), театралізоване свято до Дня Святого Миколая, святкові заходи в рамках тематичного періоду «Новий рік крокує планетою», святкова концертна програма «8 Березня – свято весни», свято Останнього дзвоника,  випускні вечори в 4-х та 11 класах.

Останні події у світі й, особливо, в Україні диктують нові вимоги щодо навчання та виховання дітей.  Пріоритетними у виховному процесі стають національні та патріотичні мотиви. Лейтмотивом урочних та позаурочних форм роботи звучить любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави.  Саме тому протягом останніх років створено цілісну систему національно-патріотичного виховання, завдяки якій реалізуються наступні  виховні завдання:

-          забезпечуються сприятливі умови для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей;

-          виховується правова культура, повага до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

-          підтримуються кращі риси української нації - працелюбність, прагнення до свободи, любов до природи та мистецтва, повага до батьків та родини.

Фундаментом формування у школярів сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж року сплановано та проведено класними керівниками у формі зустрічей з учасниками бойових дій, волонтерами (кл. керівники: Кошарна Г.А., Помазанова А.А., Сиротина В.В.), Почесними громадянами міста, колишніми військовослужбовцями, ветеранами праці, дітьми війни.

З метою формування у школярів національної самосвідомості, ціннісного ставлення до суспільства і держави, виховання почуття поваги і гордості до рідного краю проведено:

- Перший урок 2014-2015 н.р. «Україна – єдина країна»;

- відкритий виховний захід у 4А класі «Український ярмарок» (вч.: Сенік Л.П., Агєєва С.П.);

- відкритий виховний захід в 3Б класі «Свято рідної мови» (вч.: Козаченко В.О., Агєєва С.П.); 

- заходи до Дня партизанської слави; Дня українського козацтва;  Дня захисника Вітчизни; Дня Соборності України;

- участь у Всеукраїнській освітній кампанії «Голуб миру» (проведення флеш-мобу «Право народів на мир»);

- тиждень пам’яті «Величний подвиг в ім’я людства - поза часом», присвячений  70-й річниці визволення України та 71-й річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників (єдиний урок мужності «Україна в солдатській шинелі»,  конкурс дитячого малюнку «Хай завжди буде сонце», перегляд урочистого концерту в театрі ім. Л.Українки  «Слався, Україно!», конкурс мультимедійних проектів «Немеркнуче світло Великого подвигу», шкільний конкурс кращих читців поезій «Ми – нащадки Перемоги»);

- місячник військово-патріотичного виховання, присвячений 23-й річниці Збройних Сил України (щорічні традиційні спортивні змагання «Козацькі розваги», «Спортбатл»,  шкільна першість «Боротьба за м’яч», військово-спортивні змагання серед учнів 10-11 класів «Козацький гарт» (почесними гостями закладу стали представники організації ветеранів війни та праці Дніпровського району, колишні військовослужбовці Зінченко О.В., Кузнєцов А.Ф., Лисогор М.Г.);

- заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій (тематичні години в класних колективах «Скорботна пам’ять поколінь»; перегляд експозиції музею історії міста «Невідома війна. Страчені голодом і репресіями» (4А, 6А, 6Б кл.), відкритий урок за матеріалами збірника документів «Голодомор в Кам’янському районі 1932-1933рр.»  на базі архівного управління м. Дніпродзержинська  (9А кл.).

В рамках місячника оборонно-масової та військово-патріотичної роботи,  присвяченого 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-й річниці завершення Другої світової війни «Знову Вічний вогонь обпікає серця» проведено: загальношкільну пошукову акцію пам’яті «Солдати Перемоги» (кращі учнівські міні-твори «Так воювали наші діди» надруковані  на сторінках 4-го випуску  шкільної газети); урочистий загальношкільний захід «А пам'ять священна» за участю почесних гостей закладу – представників організації ветеранів війни та праці Дніпровського району; загальношкільна акція «70 віджимань на честь 70-річчя Перемоги»;  флешмоб «Якщо діти благають – гармати мовчать»; покладання квітів до пам’ятного знаку  «Танк Т-34» учнями 1-5 класів; виготовлення листівок «Салют, Перемого!» для привітання мешканців мікрорайону; перегляд історико-предметно-документальної виставки з фондів музею історії міста  та приватних зібрань «… йшли у бій солдати…» (учні 6Б кл.).   Пошуковою групою у складі Мартиненко Г. та Гудима О. (10 кл.) під керівництвом педагога-організатора Остапенко І.В. зібрано матеріал про ветерана Великої Вітчизняної війни Трофімова Віктора Івановича.Учні7-Б клас відвідали філіал № 9 міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка, представники якого підготували для учнів годину роздумів «Вони Вкраїну рідну боронили в горнилі найстрашнішої  війни». З інформаційною довідкою про основні етапи Другої світової війни перед нами виступила співробітник філіалу Гнояна Т.О. Бібліотекар Чуйкова Л.І. зробила огляд літератури «Художній літопис Великої війни». Дуже зворушливі патріотичні вірші про війну прочитав поет-аматор Маслов В.Ф. Із душевним трепетом слухали учні вірші та спогади воєнних років, які прочитала Мутовкіна С.О. В травні 2015р. були придбані стенди, на яких розміщена стисла інформація про події ІІ Світової війни, її учасників, які отримали звання Героїв Радянського Союзу.  

Команда учнів закладу посіла І місце у традиційних змаганнях з фотоорієнтування «Відкрий Дніпродзержинськ», присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-й річниці завершення Другої світової війни. Діти виконували пошук фото-об’єктів та брали участь у краєзнавчій вікторині. Після завершення змагань поклали квіти до вічного вогню, вшановуючи пам’ять героїв-підпільників та воїнів 52 окремого Дніпродзержинського Червонопрапорного ордена Суворова танкового полку.

            Пошукова група закладу у складі Камянецької Т., Бабенко Н. стала переможницею міського етапу Всеукраїнської експедиції «Моя батьківщина – Україна».

Сьогодні десятки тисяч патріотів обороняють від терористів свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Наші захисники, як ніколи, потребують від своїх співгромадян уваги і розуміння.  У складний для нашої країни час у школі проводиться ряд заходів з військово-патріотичного виховання учнів. Одним із підтверджень небайдужості юного покоління до долі України є активна участь в акціях і заходах, що проводяться з метою моральної та матеріальної підтримки української армії.

Протягом листопада 2014 року учні, вчителі та батьки закладу підключилися до волонтерського руху і долучилися до міської благодійної акції «Подаруй посилку вдячності солдату АТО. Адреса: Зона мужності, Донбас». В рамках проведення вищезазначеної акції для бійців зони АТО були зібрані продукти харчування тривалого зберігання (м’ясні та рибні консерви,  домашня консервація, питна вода, чай, цукор, крупи, макаронні вироби), теплі речі і шкарпетки, солодощі, засоби особистої гігієни, медичні препарати тощо. Крім того, особливим подарунком для бійців АТО стали  дитячі листи вдячності та малюнки. Пропозицію написати листа солдату, який охороняє наш спокій, оберігає добробут мирних жителів і воює за єдність нашої країни підтримали всі. У своїх листах учні  писали щирі та зворушливі побажання, якими намагалися  підняти бойовий дух військовим. Дитячі твори були пройняті гордістю та вдячністю за подвиги українських солдатів.Кращі листи були надруковані в одному з номерів шкільної газети «Сорокова.com.ua». 

Учні, вчителі і батьки  школи активно відгукнулися на заклик допомогти українським воїнам, які знаходяться в зоні АТО та долучилися до участі у проведенні новорічного ярмарку «З надією на мир», організаторами якого виступив відділ по роботі з молоддю ПАО «ДМКД». 19 грудня до відділу у справах сім’ї, дітей, молоді та спорту Дніпровської районної у місті ради було надано близько 40 поробок ручної роботи та  сувенірів на новорічну тематику.

Напередодні святкування Нового 2015 року у приміщенні кіноконцертного залу «Мир» відбувся благодійний концерт на підтримку української армії. Під час благодійного концерту колектив СЗШ № 40 передав 1(одну) тисячу грн. на придбання речей,  які найбільш необхідні солдатам зони АТО.

Улистопаді 2014 року на базі СЗШ № 35 відбулася міська науково-практична конференція «Пам’ятаємо заради майбутнього». До участі у підготовці роботи однієї з секцій долучилися і учасники навчально-виховного процесу СЗШ № 40. Спільними зусиллями дітей та дорослих  було створено відеорепортаж «Патріотизм очима учнів, батьків, вчителів».

Вихованню в учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю, рідної школи; формуванню переконаності у нетлінності духовних скарбів народу, розвитку кругозору учнів сприяв загальношкільний традиційний захід «Сорокова має таланти». У 2014/15 н.р. була обрана доволі актуальна тематика звітного концерту  – «Діти єднають Україну». На шкільній сцені рівень виконавчого зростання,  свої творчі досягнення демонстрували вихованці шкільних гуртків «Фабрика зірок», «Goldstars», талановиті учні школи. Присутні на святі учні, батьки, вчителі разом з учасниками заходу здійснили захоплюючу подорож Україною, завітавши до містечка Справжніх Талантів, найтеплішого куточка нашої країни під назвою «Родинне коло»,  зробили зупинки на станції «Гумористична», майдані «З Україною в серці», провулочку «Моє рідне місто». Готуючись до свята, учні молодшої школи взяли участь у соцопитуванні «За що я люблю Україну?», а старшокласники   виступили в ролі екскурсоводів віртуального історико-культурного музею «7 чудес України».

В березні 2015р. лідери шкільного Євроклубу «Apieceofparadise» ініціювали проведення екологічної акції зі  збору макулатури. Учням закладу вдалося зібрати  близько  600 кг вторинної сировини.  Накошти, виручені після реалізації паперових відходів  (близько 700 грн.),  були придбані товари першої необхідності для бійців зони АТО.

14 травня 2015р. заклад узяв участь у благодійній акції «Книга солдату», ініціатором якої виступив театр ім. Л. Українки. Близько 90 книжок були передані до Обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова, де нині перебувають захисники України. Книги допоможуть нашим бійцям відволіктися від буденності, навіють приємні спогади та думки. Література стане ще одним кроком на шляху до швидшого одужання та проходження реабілітації.

18 травня 2015р.  біля приміщення театру ім. Л. Українки відбулася Всеукраїнська акція «Рушник єднання». До акції долучилися і  учні нашої школи. Вихованки гуртка «Юна майстриня» (керівник Шакалова О.В.) заздалегідь приготували вишитий рушник, на якому відобразили символ школи. Флешмоб об’єднав дітей з різних регіонів України і став своєрідним символом єднання  українців у велику вільну родину.

З метою формування свідомості школярів щодо нетерпимого ставлення до насильства,підвищення обізнаності учнівської молоді щодо насильства в сім’ї та жорсткого поводження з дітьмив рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в листопаді 2014р. відбулася зустріч учнів 9-х класів із спеціалістом відділу у справах сім’ї, дітей, молоді та спорту Пількевич Д.М., головним спеціалістом відділу соціальної роботи ДМЦСССДМ Сокуренко Х.С., головним спеціалістом відділу правових питань Двінським О.О., начальником відділення КМСД Вязовим А.О. Під час заходу обговорювалися основні положення Конвенції про права дитини, питання недопущення проявів  будь-яких форм насильства; проведено бесіду «Як захистити себе від ВІЛ/СНІДу».

У березні 2015р. команда старшокласників «Місію виконано» (8А кл.) взяла  участь у міському етапі  Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я». Тематика виступу  нашої команди була спрямована на популяризацію та пропаганду здорового способу життя, формування безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

13 травня 2015р. в закладі проведено міську профілактичну акцію «Молодь за здоров’я». Просвітницькі лекції для старшокласників провели тренери б/о «Новий час»,  завідувач центру планування сім’ї Аношкін Д.Б.

Протягом року для учнів початкової школи організовано щоденне виконання ранкової зарядки.  З метою зняття втоми, активізації розумової фізичної працездатності, формування правильної постави та зниження негативних наслідків гіподинамії вчителями-предметниками використовуються фізкультхвилинки.

В квітні 2015р.  на лісовій галявині відбулася традиційна загальношкільна квест-гра «Стежинами розуму і здоров’я». Отримавши маршрутні листи,  учні 1-11 класів вирушили у пізнавальну подорож. Відвідуючи різноманітні станції, такі як «Кулінарна», «Позмагаймося», «Винахідливий снайпер», «Спортивна», «Туристична», «Лікар Айболить» та ін. школярі не лише виконували завдання, але й набували необхідних знань, вивчаючи найважливішу мудрість, яка наголошує, що «у здоровому тілі – здоровий дух».

У вересні 2014р. учасниками навчально-виховного процесу закладу було зібрано гуманітарну допомогу (речі, канцелярські товари, іграшки) для дітей-сиріт Сходу України. Благодійну акцію ініціювала Дніпродзержинська міська громадська організація «Сонячний світ», куди і було передано гуманітарну допомогу.

Щорічно навесні учасники навчально-виховного процесу залучаються до участі у Всеукраїнських благодійних місячниках Товариства Червоного Хреста,  метою яких є    допомога тим, хто її потребує. За рахунок зібраних пожертвувань адресну допомогу отримують інваліди, самотні люди похилого віку, діти-сироти, біженці, безпритульні,  хворі на туберкульоз та ВІЛ/СНІД. У 2015 році до цього списку потрапила ще одна категорія наших співвітчизників – вимушені переселенці із зони АТО.

Як і у попередні роки, наш заклад не залишився осторонь. Зібрані благодійні внески у розмірі 400 грн. були передані на рахунок ТОВ Червоного Хреста. За багаторічну  співпрацю з цією благодійною організацією наш заклад отримав у подарунок 11 м’ячів, якими тепер користуються учні під час уроків фізичної культури.

Представники груп «Милосердя», які організовані в 3-11 класах  ініціюють проведення благодійних акцій «Турбота»,  «Доброго ранку, ветеране!» Подібні акції проводяться щороку. Приурочені вони відзначенню Міжнародного дня людини похилого віку, Дня партизанської слави, Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників, Дня Збройних Сил України.

Важливою складовою змісту виховання особистості є усвідомлення дітьми та учнівською молоддю значущості праці, як джерела саморозвитку і самовдосконалення,  конкурентоспроможності й самореалізації особистості за умов ринкових відносин. З метою сформованості понять та уявлень про світ професій, ціннісного ставлення до праці у школі проводяться профорієнтаційні зустрічі з викладачами навчальних закладів ІІ-ІV рівня акредитації. Під час таких зустрічей учні дізнаються про основні професії,  які користуються попитом на сучасному ринку праці. У грудні 2014р. з метою отримання профорієнтаційної підтримки в процесі вибору майбутньої професії старшокласники відвідали театр ім. Лесі Українки, де відбулася презентація навчальних закладів міста: Дніпродзержинського металургійного коледжу, ДДТУ, медичного училища, енергетичного технікуму, економічного та технологічного коледжів ДДТУ, Дніпродзержинського Центру  зайнятості, Східноєвропейського університету економіки та менеджменту, обласного музичного училища, інституту економіки та менеджменту ім. С.Наливайка МАУП. З метою формування у майбутніх випускників професійного самовизначення,  викладачами і студентами комерційного технікуму для учнів 9,11 класів був організований День відкритих дверей.

З метою соціалізації учнів, допомоги старшокласникам з визначенням професійного  життєвого шляху, консультування про можливі шляхи здобуття освіти, надання інформації про робітничі професії, такі як кравці - закрійники, перукарі-модельєри, візажисти  в закладі був проведений  інформаційний захід «Ярмарок професій» за участю студентів та викладачів Дніпродзержинського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Під час заходу старшокласники ознайомилися з умовами вступу до ДЦППРК, строками навчання та подальшого працевлаштування за вищезазначеними спеціальностями.   

Школою укладено угоду про співробітництво з Дніпродзержинським центром підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, де здійснюється профільне навчання за технологічним напрямком учнів 10 – 11 класів з професії «Оператор комп’ютерного набору».

Спеціалістами центру зайнятості в школі встановлено профорієнтаційнтй термінал «Живи і працюй в Україні», за допомогою якого учні в ігровій формі знайомляться з різноманітністю професій, які потрібні нашому регіону.

Важливе значення у роботі з 11 класом  є питання самоактуалізації  та самовизначення випускників. Вибору учнями правильного життєвого шляху були присвячені перші батьківські збори, проведені  у  вересні. Практичним психологом проводиться анкетування «Мій свідомий вибір» та консультації випускників з питань вибору майбутньої професії.  

Щороку в школі проводяться трудові акції «Листопад», «Кращий куточок шкільного подвір’я».

У поточному році спільними зусиллями творчої групи вчителів та учнівського колективу в «Центрполіграфії»  надруковано 4 (чотири) номера шкільної газети. На її шпальтах розміщено шкільні новини, кращі творчі роботи учнів, інтерв’ю з учителями, керівником клубу «Золота шашка», описано яскраві сторінки шкільного життя, надруковані замітки про учнів, які досягли значних успіхів у спорті,  захищали честь школи у міських та районних заходах, спогади випускників про шкільні роки. Учні, які задіяні до процесу написання заміток і статей, здобувають перші навики в галузі журналістики, отримують можливість для самореалізації.

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва формується у процесі естетичного виховання, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом, під час підготовки та  участі у щорічних міських  конкурсах  дитячої творчості «Віват, талант» (номінації: декоративно-ужиткове мистецтво; солісти-вокалісти; хореографія),  «Зима-чарівниця», «Знай і люби свій край», історико-культурологічному фестивалі «Мамай-fest». Вже традиційними стали персональні виставки юних художників та майстринь школи. В квітні 2015р.  у школі відбулася традиційна виставка «Країна творчості звітує», під час якої учні,  батьки і вчителі отримали можливість поринути у світ дитячого мистецтва. На виставці були представлені творчі звіти шкільних гуртів «Фабрика зірок», «Юна майстриня», «Дивосвіт», «Goldstars», «Комп’ютерна графіка», творчі презентації класних колективів, спортивні досягнення та персональні виставки малюнків, виробів з бісеру, соломки, квілінгу окремих учнів школи.

Протягом року продовжилася співпраця  із закладами мистецтва і культури. Учні закладу переглянули вистави «Казка вогняного дракона», «Білосніжка і сім гномів», «Сватання на Гончарівці» (Дніпродзержинський театр ім. Лесі Українки), «Продавець дощу», «Дядечкин сон» (Херсонський театр);  новорічну виставу Дніпропетровського Льодового палацу «Пригоди Буратіно», виставу «Станція» театральної студії «Десятий квартал»; відвідали  органний зал і художній музей у м. Дніпропетровську,  філіал № 9 міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка, авторську студію гончарства (м.Дніпропетровськ); учні 9А, 9-Б класів  побували на IX міському  фестивалі дитячих театральних колективів «Парад юних лицедіїв», який проходив на базі театру-студії «Десятий  квартал».

У грудні 2014р. учні закладу взяли участь у міському літературно-мистецькому конкурсі «Собори наших душ». Зокрема, у номінації «Юні літератори»  презентувала  свої поетичні твори Сергієнкова Ю., «Юні художники» – Горбуля Н.

З метою розвитку емоційної сфери та творчих здібностей учнів початкових класів проведено відкриті виховні заходи за участю батьків:  «Свято урожаю» (2А, 2Б кл.,  класоводи: Залюбовська Н.Л., Камянецька Н.І.), «Свято Осені» (2В кл., класовод: Ященко С.М.), «Подорож до  казкової країни. Чарівник Смарагдового міста» (3А, 4Б кл., класоводи: Тогобицька Л.О., Савва В.В.).

            У процесі екологічного виховання, яке  проводиться під час уроків біології, екології, природознавства, в позакласній роботі,  формується ціннісне ставлення до природи. Діти беруть участь в упорядкуванні шкільної території, активно підтримують  акцію «Пташина годівничка», із задоволенням відвідують виставки Дніпропетровського Зоологічного центру, які організовуються на базі навчального закладу. Цікавими для учнів в поточному навчальному році стали: виставка «Смачні камінчики», перегляд  пізнавальних фільмів у мобільному планетарії, поїздки до Дніпропетровського планетарію.

Протягом навчального року  учні школи брали участь у різноманітних заходах, які відбувалися на рівні району, міста, області.  Так, зокрема, учениця 11-А класу Сергієнкова Ю. стала переможницею міського конкурсу читців, присвяченого 200-річчю від Дня народження М.Ю. Лермонтова (кер. Колісник З.Л.); учениця 9-А класу Біліченко Д. взяла участь у міському конкурсі юних екскурсоводів «Музей у валізі» (кер.: Лозовська Л.В.); команда школи у складі Граждана Є. (9А), Мацюка Я., Банковської А., Левченко М. (9Б) виборола призові місця у спортивних змаганнях з техніки водного туризму «Козацька чайка», присвячених Дню українського козацтва (І місце – чоловічий екіпаж, ІІІ м. – змішаний екіпаж; кер. Степанець С.М.); збірна команда учнів 3-4 класів здобула перемогу у районному і посіла ІІ місце у міському етапі спортивного заходу «Спорт для всіх – здоров’я нації» (кер.: Помазанова А.А.); команда учнів школи посіла ІІ місце в туристсько-спортивній підготовці в рамках міського туристсько-краєзнавчого зльоту, присвяченого Всесвітньому Дню туризму (кер.: Степанець С.М., Смірнов І.Г.); команда учнів закладу нагороджена грамотою УОіН міської ради за ІІІ місце в міських змаганнях з фотоорієнтування «Відкритий Дніпродзержинськ», присвячених Дню визволення міста від фашистських загарбників (кер.: Яцевич Л.Д.). Значною подією у спортивному житті школи стала поїздка шкільної команди до м. Орджонікідзе, де  відбувалися обласні  змагання шкільної спартакіади «Старти надій». За підсумками змагань, захищаючи честь рідного міста,  учні нашого закладу посіли ІІІ призове місце (кер.: Помазанова А.А.).

У 2014-15 н.р. класні керівники намагалися активізувати екскурсійну роботу в класних колективах, адже екскурсії є однією з найбільш доступних і масових форм вивчення рідного краю.   Завдяки проведенню  екскурсій учні поглиблюють і зміцнюють свої знання, практичні уміння і навички, набувають дослідницького та комунікативного досвіду,  оскільки в них переважають елементи живого споглядання. Організаторами екскурсійних подорожей у поточному році стали класні керівники: Ященко С.М., Козаченко В.О., Сенік Л.П., Яцевич Л.Д., Дяченко І.І., Іваніна Л.А., Лозовська Л.В., Лабунець В.Г. Екскурсійні подорожі до м. Дніпропетровська здійснили учні 2В, 3Б, 4А, 5А, 7А, 8А кл.; селища Рудка Царичанського району - учні 6Б, 7А класів.  Крім екскурсій за межі міста, учні 3А, 5Б, 3Б класів  відвідували музей історії міста, де переглянули експозиції «Казка новорічної ялинки», «Герої не вмирають», інтерактивний урок «Душа мого народу – рушники»; побували в  музеї історії ДМКД (5Б), музеях бойової слави СЗШ № 29, 30. 

Таким чином, виховна робота закладу охоплює різні напрями: національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання;художньо-естетичне, морально-етичне; екологічне, фізичне, превентивне, формування здорового способу життя.Всі  напрями виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та мають системний характер.

Аналізуючи  виховну роботу за 2014/15 н.р., слід зауважити, що педагогічний  колектив школи намагався реалізувати намічені плани, вирішити виховні завдання. 

Забезпечення соціально-правового захисту дітей, попередження правопорушень, бродяжництва, вживання підлітками алкогольних напоїв, тютюнопаління  та інших негативних явищ  є одним із пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу СЗШ № 40.

Система правового виховання в закладі  здійснюється на основі Конституції України, Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції про права дитини, Декларації прав дитини, плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.02.13р. № 1/9-96 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді», наказів по школі від 30.08.12р. № 136 «Про затвердження Плану заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», від 04.08.14р. № 111-аг «Про дотримання загальних правил поведінки та зовнішнього вигляду учнями закладу», від 02.09.14р. № 194-аг «Про організацію контролю за відвідуванням учнями закладу навчальних занять», від 03.09.14р. № 198-аг «Про створення ради з профілактики правопорушень», річного плану роботи школи.

У 2014-15 н.р. були своєчасно та на належному рівні вирішені завдання організаційного характеру:

- з метою координації спільної діяльності школи з відділенням кримінальної міліції у справах дітей та служби у справах дітей  складено та затверджено  План спільних  заходів з попередження правопорушень та злочинів серед учнів СЗШ № 40 на 2014-2015 н.р.;

- організовано роботу ради з профілактики правопорушень;

- оформено соціальні паспорти класних колективів, узагальнено соціальний паспорт школи;

-  у планах виховної роботи  класних керівників  передбачено розділи «Індивідуальна робота з учнями» та  «Індивідуальна робота з батьками», в яких протягом навчального року фіксуються різні форми індивідуальної роботи з учнями і батьками: відвідування сімей на дому; бесіди щодо дотримання правил поведінки під час навчально-виховного процесу, відповідального ставлення до доручень, систематичних запізнень, незадовільного ведення щоденників, вживання ненормативної лексики, профілактики правопорушень,  шкідливих звичок; консультації для батьків з питань посилення контролю за навчанням, виконанням д/з;  з питань зовнішнього вигляду, культури та норм поведінки,  низького рівня навчання тощо.

Питання правового виховання розглядалися на:

 • нарадах при директорові: «Аналіз відвідування учнями навчальних занять» (вересень, жовтень 2014р., січень 2015р.); «Стан зайнятості учнів у спортивних секціях і гуртках» (листопад 2014р.), «Робота класних керівників із запобігання дитячої бездоглядності та безвісного зникнення неповнолітніх» (грудень 2014р.);
 • засіданні методичного об’єднання класних керівників: «Про організацію контролю за відвідуванням учнями навчальних занять» (вересень 2014); «Про проведення традиційного місячника пропаганди здорового способу життя та превентивного виховання «Молодь за здоров’я»  (листопад 2014р.); «Стан роботи з профілактики правопорушень, бродяжництва, девіантних проявів серед дітей та учнівської молоді у І семестрі  2014/15 н.р.» (лютий 2015р.).

Стан роботи   щодо охоплення учнів позашкільною освітою

З метою створення сприятливих умов для організації змістовного дозвілля учнів протягом 2014/15 навчальному році у закладі працювало 14 гуртків і спортивних секцій, в минулому році - 11. Робота спортивних секцій та гуртків за інтересами була спланована керівниками у після урочний час. Всього гуртковою роботою шкільних гуртків та секцій охоплено 180 учнів 1 -11 класів, що складає 29,7 % від загальної кількості учнів проти минулого року 36,8%.

Протягом року  у школі працювали гуртки художньо-естетичного та декоративно-ужиткового мистецтва: «Фабрика зірок», «Юна майстриня», «Дивосвіт», «Стиль життя», «Goldstars»; спортивного напрямку: секції з волейболу, тхеквандо ВТФ, стрілецький гурток,  шашковий клуб, секція з силової підготовки «Я – патріот»; гуртки «Комп’ютерна графіка», «Intelлект», шкільний Євроклуб. 

Особливої уваги заслуговують спортивні секції, які збільшили золоту скарбницю закладу отриманими дипломами та медалями. Вихованці секції з волейболу (керівник Степанець С.М.) посіли ІІІ місце у першості міста, клуб «Золота шашка», керівником якого є заслужений тренер України» Губарєв І.В. Вже декілька років поспіль збірна команда нашої школи з шашок є однією з кращих команд міста. У 2014-2015навчальному році збірна СЗШ № 40 у складі: О.Шнейдера, А.Зєбзєєва, М Козіна та Д. Артикової стала переможцем районного та срібними призерами міського і обласного етапів змагань «Диво-шашки 2015» серед команд навчальних закладів. За підсумками цьогорічних змагань кращими спортсменами обласних ті Всеукраїнських чемпіонатів  в особистому заліку стали: О.Шнейдер, учень 6-А класу, Вовк А. учениця 10-А класу, Зєбзєєв А. та Козін М учні 3-Б класу.

У вересні 2014р. з метою організації позаурочної зайнятості школярів та залучення  учнів до організованих форм дозвілля проведено ярмарку гуртків «Обери гурток за інтересами», під час якого учні закладу отримали можливість ознайомитися з творчими роботами вихованців шкільних гуртків «Юна майстриня», «Дивосвіт», «Комп’ютерна графіка»  та виставкою творчих робіт членів гуртків лівобережної станції юних техніків.   

У грудні 2014р. учні 4А, 5А, 6Б класів відвідали лівобережну станцію юних техніків. Керівники гуртків позашкільної установи провели для школярів майстер-класи «Виготовлення ляльки-мотанки «Янгол», «Виготовлення дитячої іграшки «Дзвоник» із житньої соломки».

Щороку здійснюється аналіз зайнятості учнів у позаурочний час. Так, згідно аналізу, проведеного у листопаді 2014р. встановлено, що учні школи окрім гуртків та спорт. секцій,   які працюють на базі навчального закладу відвідують ДМШ № 6, художню школу ім.. Першудчева, театральну студію «Десятий квартал», гуртки, які працюють на базі л/б Будинку дитячої творчості, л/б Станції юних техніків, футбольний клуб «Надія», ДЮСШ міста тощо. Питання організації змістовного дозвілля учнів порушувалося на батьківських зборах, засіданні батьківського комітету. Інформація про роботу шкільних гуртків розміщена на сторінках шкільного сайту. У квітні кожного року проводяться творчі звіти вихованців шкільних гуртків. Роботи дітей можуть переглянути не лише учні закладу, але й батьки під час проведення Дня відкритих дверей.

Робота класних керівників та керівників гуртків позитивно відображається на рівень організації позаурочної роботи та дозвілля школярів

Треба щоб кожен учень був зайнятим у гуртку і проявляв там свої здібності!.

Юні таланти є, з ними лише треба талановито працювати. Необхідно  співпрацювати з батьками, з іншими   колективами : музичною школою №6, дитячо-спортивними школами, СЮТ, будинком дитячої творчості  адже діти – усі наші !. 

Аналізуючи стан зайнятості учнів в позаурочний час встановлено , що 62% учнів школи відвідують шкільні гуртки, спортивні секції та позашкільні установи.  

Зростає інтерес дітей до спорту. А рецепт простий – на мікрорайоні і   створюється база для спортивних занять, і діти йдуть на стадіон. Є і кваліфіковані тренери та вчителі. Спостерігається інтерес учнів до занять з хореографії та вокалу. Не в повну міру працюють гуртки декоративно-ужиткового мистецтва та інформаційно – технологічного напрямку, спостерігається невелика активність учнів щодо відвідування даних гуртків .

  .

Питання організації дозвілля в усі часи було соціально актуальним: позитивне дозвілля допомагає розвитку морального, інтелектуального, творчого потенціалу людини, її формуванню як особистості, а негативне дозвілля призводить до деградації особи, знищення її людської гідності, зміни її духовно ціннісних орієнтирів, внаслідок чого вона все частіше стає посібником криміналу.

Величезне соціальне значення зайнятості сотень дітей не просто у змістовному, а й у просвітницькому дозвіллі повністю ще не оцінене суспільством. Дозвіллєвий простір у позашкільних стінах робить з дитиною справжні дива. Тут дитина не тільки може зустрітись із своєю майбутньою професією, а і проходить життєві уроки етики і моралі, інтелігентності і вміння спілкуватися. Тут розвивається її глядацька і екологічна культура.  Тут формується її позиція добропорядної людини, яка любить і поважає свою родину, країну.

Для вирішення даного питання в закладі пропонується всім класним колективам, керівникам гуртків, вчителям предметниками продовжити роботу  у шкільному проекті «Здорове дозвілля»

Соціальний захист учнів

Політика держави з питань соціально-правового захисту дітей урегульована на законодавчому рівні. У СЗШ № 40 цей напрямок роботи побудований відповідно  із Законом України «Про освіту», Законом України від 01.06.2000р. № 1768-III «Про охорону дитинства» (із змінами і доповненнями), Законом України від 13.01.2005р. № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Конвенцією ООН про права дитини, іншими чинними законодавчими актами.

Педагогічний колектив приділяє значну увагу забезпеченню і дотриманню прав дітей, створює гідні умови для повноцінного розвитку і виховання учнів. Робота з охорони дитинства в закладі покладена на соціального педагога Цикалюк Г.Ф., яка призначена відповідальною  за соціальний захист дітей пільгових категорій  та громадським інспектором з охорони прав дитини.

Для забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій у закладі ведеться облік дітей пільгових категорій. З цією метою на початку року створені соціальні паспорти кожного класу та закладу, які систематично оновлюються.

У школі навчається 607 учнів, з них 186  (30,5%) – це діти пільгового контингенту.

4 дітей (2,1%) мають статус «дитина-сирота»,  10 дітей (5,4 %) – статус «дитина, позбавлена батьківського піклування», 9 дітей (4,8%) – статус «дитина-напівсирота».  54 учні (29%) виховуються у багатодітних сім’ях, 10 учнів (5,4%) -  у малозабезпечених сім’ях; 35 дітей (19%) - у неповних сім’ях. У школі навчається 17 дітей-інвалідів (9%), 1 дитина, батьки якої приймали  участь в бойових діях в Афганістані; 2 дитини, яких виховує один батько; 4 дітей (2,1%), батьки яких беруть участь в АТО на сході України: Богдан І. (1А), Макар С. (3А), Бакланова І. (6А), Чаюн К. (6Б); 40 учнів (21,5%) з числа сімей вимушених переселенців.   

Соціальним педагогом, практичним психологом, класними керівниками проводяться обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей незахищених категорій, складаються відповідні акти.

Серед основних напрямків роботи школи з соціального захисту учнів можна виділити наступні:

• ведення обліку дітей шкільного віку, які охоплені освітою і проживають на території обслуговування закладу;

• забезпечення умов для здобуття дітьми шкільного віку загальної середньої освіти у формі, що відповідає інтересам дитини (наявність довідок про працевлаштування та подальше навчання випускників свідчить про належну увагу та постійний контроль за цим питанням з боку адміністрації);

• забезпечення матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на  придбання шкільної та спортивної форми за рахунок коштів, передбачених в бюджеті міста;

• щорічне безкоштовне страхування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок коштів, передбачених в бюджеті міста; забезпечення своєчасного оформлення договорів добровільного персонального страхування від нещасних випадків;

• організація змістовного дозвілля та здійснення оздоровлення дітей пільгових категорій;

• охоплення дітей пільгових категорій гуртковою роботою;

• забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Єдиними квитками;

• безкоштовне відвідування дітьми пільгових категорій кінотеатру, театрів, музеїв, виставок тощо. Так, протягом навчального року,  діти пільгового контингенту користувалися правом безкоштовного перегляду експозицій музею історії міста, мультфільмів та художніх фільмів у кіноконцертному залі «Мир», вистав театру ім. Лесі Українки;  вистави з ОБЖ «Пожежа в лісі» (ляльковий театр «Жар-птиця»), безкоштовного відвідування мобільного планетарію, виставки тварин Дніпропетровського Зоологічного центру, виставки «Смачні камінчики», які були організовані на базі навчального закладу.

Згідно наказу управління освіти і науки міської Таким чином, проаналізувавши станроботи з соціального захисту учнів, беручи до уваги вищевикладене,  наказам по школі «Про зміни у списку на отримання безкоштовного харчування» безкоштовним харчуванням упродовж 2014-2015 навчального року були забезпечені: учні 1-4 класів, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених  сімей,  діти з сімей вимушених переселенців, діти, батьки яких беруть участь в АТО на сході України.

З метою соціального захисту дітей пільгових категорій, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, організації їх змістовного дозвілля та відпочинку під час новорічних і різдвяних свят 2015 року протягом грудня 2014 року організовано:

- заходи до Дня Святого Миколая (солодкі подарунки від чудотворця Миколая отримали 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладі (на суму: 175,46 грн.);

- забезпечена участь дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях: Свірчука Г. (2А),  Дейнеги Д. (3Б), Дейнеги А. (4А), Балашової А. (6А), Капустян К. (6Б) в обласному святі Святого Миколая, яке відбулося 19.12.2014р.  у приміщенні  Дніпропетровського театру опери та балету;

- забезпечена участь дітей, які виховуються у багатодітних та малозабезпечених  сім’ях: Пшеничної Д. (5А), Тлучкевича О. (6А), Терещенко А.,  Рицького П.(6В), Вербенка Є. (7Б) у міському святі до  Дня Святого Миколая, яке відбулося 19.12.14р. на базі Дніпродзержинського театру ім. Лесі Українки за участю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської влади Павлюка С.М.;

- 29.12.2014р. діти, які виховуються у багатодітних сім’ях Золотоноша М., Геращенко Д., Геращенко К. (4Б), Миронченко О. (2В), Миронченко В. (5А) відвідали Дніпродзержинський театр ім. Лесі Українки, де відбувся благодійний показ новорічної вистави «Білосніжка і сім Гномів»;

- 25.12.2014р. на базі Центру позашкільної роботи та дитячої творчості ім. О.Кошового відбулося свято Ялинки міського голови для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Під час свята цінним подарунком була нагороджена Петровська Р.П., яка є опікуном 3-х дітей – учнів закладу Скрипника Артема, Петровської Вероніки і Анастасії; 14 дітей даної категорії, які навчаються в СЗШ № 40  отримали новорічні подарунки.

Учні пільгових категорій залучаються до участі в різноманітних освітніх заходах, які проходять на рівні району, міста, області. 

Так, багатодітна родина Свірчук (2А кл.) стала переможницею районного спортивно-розважального свята «Тато, мама і я – спортивна сім’я», посіла   почесне ІІ місце  в міському етапі  цих змагань  і виборола V місце у фіналі Всеукраїнського фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я», який  проходив у м. Києві наприкінці навчального року.

Багатодітна родина Стрельцових (3Б кл.)  взяла участь у  фестивалі сімейної творчості «Скарби родинної криниці» в номінації декоративно-ужиткове мистецтво. За підсумками заходу сім’я  отримала від управління  освіти і науки та адміністрації БДТ дипломи учасників фестивалю і  солодкі подарунки.

У грудні 2014р. Горбуля Н., яка має статус «дитина, позбавлена батьківського піклування» стала учасницею міського літературно-мистецького конкурсу «Собори наших душ» у номінації «Юні художники».

У травні 2015р. діти з сімей вимушених переселенців Шевченко Д. (3Б), Сташенко А. (5А) разом із Шевченко М.В. взяли участь у міському спортивному святі «Спортивна сім’я 2015», яке відбулося на базі ДЮСШ №1. Цінним подарунком для родини Шевченко стала безкоштовна путівка до дитячого оздоровчого закладу оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Лісова пісня».

Протягом навчального року соціально-психологічною службою закладу здійснювався соціально-педагогічний патронаж дітей  пільгових категорій:

- здійснювався контроль за навчанням та організацією дозвілля учнів з числа соціально незахищених категорій (забезпечувалася їхня участь у позакласних заходах, гуртках за інтересами, спортивних секціях);

- проводилося консультування батьків і  вчителів з питань соціального захисту,організації оздоровлення і відпочинку дітей (протягом навчального року). У цьому питанні заклад співпрацює з департаментом охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради;

- проводилися консультації з питань сімейного законодавства, міжособистісної взаємодії в родині; способів створення умов, необхідних для нормального розвитку, виховання і навчання дитини (за консультаціями до практичного психолога зверталися батьки 1А, 1В, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В, 5А, 6А, 7-х класів з питань поведінки дітей вдома і в школі, відсутності мотивації до навчання, конфліктних ситуацій між однолітками в класі; батьки 9-11 класів з питань профорієнтації і життєвого самовизначення);

- проводилася індивідуальна і групова корекційно-розвивальна робота з учнями 1-5 класів та учнями «групи ризику»;

- налагоджені зв’язки та співпраця із службою у справах дітей, міським центром соціальних служб, куди  направлялися  клопотання про взяття сімей на соціальний супровід, надання  їм матеріальної та гуманітарної  допомоги (родини Носової О., 1В кл., Ісмаілової А., 11А кл., Іога Д., 6Б кл.);

- забезпечується  супровід дітей пільгового контингенту на міські свята, інші позашкільні заходи;

- соціальним педагогом контролюється питання щомісячного оновлення «Банку даних дітей пільгових категорій»;

-   здійснюється контроль за подальшим навчанням та працевлаштуванням випускників  пільгових категорій (відповідну інформацію своєчасно надано до УОіН міської ради).

Відповідно до закону України «Про освіту», Положення «Про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України від 19.05.08р. № 432, наказу по школі від 01.09.2014р. №180-аг «Про організацію індивідуального навчання», на підставі довідок ЛКК, протоколів засідань медико-психолого-педагогічної комісії, виданих Дніпропетровським обласним медико-психолого-педагогічним центром, з метою забезпечення базового освітнього рівня дітей шкільного віку, які мають вади психічного або фізичного розвитку у 2014-15 н.р. здійснювалося індивідуальне навчання для 9 хворих дітей, дітей-інвалідів: Дуденка Ю., Кузьменко О., Антоненка В., Понік С., Чичканя В., Потапчук В, Вернигори М., Стогній А., Лошатецький В.

          Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. № 872, згідно наказу управління освіти і науки міської ради від 10.06.2013р. № 243 «Про відкриття класів інклюзивного навчання», наказу по школі від 01.09.14р. № 167-аг «Про роботу інклюзивного та класів ІПК в 2014-2015н.р.», з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство протягом поточного року на базі 7-Б класу було продовжено роботу класу інклюзивного навчання, в якому навчалися 2 дитини з особливим освітніми потребами Шпота М. та Циганок Є.

Педагогічний колектив закладу звертає особливу увагу на важливість реалізації права кожної дитини на повноцінний відпочинок. Основним нормативно-правовим документом у цьому напрямку є Закон України від 04.09.2008 № 375-VІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Влітку 2015 року відпочинком було  охоплено  34 дитини (18,2%) пільгового контингенту. З них 25 учнів відвідували заклад відпочинку з денним перебуванням «Веселкова країна», 9  дітей перебували на оздоровленні у заміських таборах «Лісова пісня», «Ювілейний».

Превентивне виховання

Протягом року   проводилася систематична просвітницька робота з питань прищеплення підліткам високої правової культури, пропагування здорового способу життя, формування в молоді вмінь та навичок користуватися правовими знаннями, набутими в школі. З цією метою проводилися: місячники «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту» (жовтень, квітень), місячник «Молодь за здоров’я» (листопад),  Всеукраїнський тиждень права (грудень), години спілкування, бесіди з правової тематики.  Просвітницька робота з учнями проводилася у рамках годин психолога. Бесіди «Здоровий спосіб життя», «Безконфліктне спілкування», «Профілактика шкідливих звичок» проведені практичним психологом з учнями 5-8 класів.

29.09 та 02.10 2014 року з метою профілактичної роботи з дітьми та підлітками, спрямованої на попередження злочинів та правопорушень, пропусків навчальних занять без поважних причин, бродяжництва, тютюнопаління, вживання підлітками алкогольних напоїв організовані зустрічі учнівської молоді з представником відділення кримінальної міліції у справах дітей Дніпровського районного відділу. Лекції з учнями 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А, 11А класів  провів лейтенант міліції Герман А.Ю.

У зв’язку з необхідністю об’єднання зусиль школи з позашкільними установами у формуванні громадянсько-правової культури вихованців передбачено спільну роботу із залучення дітей і молоді до організованого проведення вільного часу: в закладі працює 7 гуртків за інтересами та 6 спортивних  секцій, налагоджена тісна співпраця з лівобережною станцією юних техніків, проводилася цілеспрямована робота із залучення дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку, дітей із неблагонадійних  сімей, дітей пільгового контингенту до занять  у гуртках та спортивних секціях.

З метою профілактики пропусків навчальних занять без поважних причин, бродяжництва, шкідливих звичок, корекції поведінки з учнями, які потребують особливої педагогічної уваги та їх батьками проводилася індивідуальна профілактична робота, яка фіксується у спеціальному журналі обліку профілактичних бесід.

Протягом поточного року соціальним педагогом Цикалюк Г.Ф., практичними психологами Бродецькою І.М., Андрушко М.Ю. та класними керівниками відвідано на дому і  проведено обстеження житлово-побутових умов учнів: Наумовича М., Щекальової К.  (1А), Носової О. (1В), Комарчука М. (2Б), Граждана Максима і Єгора (2Б, 9А), Должкової В. (2Б),Пшеничних Юрія і Дар’ї (4Б, 5А),  Нестерової П. (5Б), Снітька Д. (6А), Іога Д. (6Б),  Кардаша М., Бандури І. (6В), Гавриленко А., Домарєвої Я. (7А), Таран К. (9Б), Шевченко А. (10А), Король В. (11А). Серед них:  дитина-сирота; дитина-інвалід; діти з  багатодітних та малозабезпечених сімей; сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; діти «групи ризику».

Серед заходів, які стимулювали дітей і підлітків до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу можна виділити:

- зустрічі старшокласників з фахівцями центру планування сім’ї Золотаревською О.В., Аношкіним Д.Б.  (лекції: «Здоровим бути – здорово!»);

- лекції благодійної організації «Новий час» з профілактики вживання наркотичних засобів, тютюнових виробів: «Любопытство», «Тютюнопаління»;

- лекції «Що треба знати про ВІЛ/СНІД», які провела головний спеціаліст відділу соціальної роботи ДМЦСССДМ Сокуренко Х.С.;

- акцію «День відмови від паління»;

- пізнавально-ігрову програму для учнів 5-х класів «Про здоров’я дбаємо, шкідливих звичок не маємо»;

- конкурс соціальної реклами «Щаслива родина – здорова дитина» серед учнів 9-11 класів:

- конкурс агітбригад  «Формула здоров’я» серед учнів 6-7 класів;

- конкурс ранкової зарядки «Бадьорий ранок» серед учнів 1-4 класів;

- виготовлення експрес-банеру «Майбутнє без СНІДу»;

- загальношкільну акцію «АнтиСНІД» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом);

- анкетування учнів «Шкідливі звички і підліток»;

- відкриті  виховні години«Цікавими стежинами країни міцного здоров’я» (2Б кл., вч. Камянецька Н.І.), «Школяру про шкідливість паління» (8Б кл., вч.: Горелько Л.П.);

- участь команди старшокласників «Місію виконано» (8А кл.) у міському етапі  Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»;

- міську профілактичну акцію «Молодь за здоров’я»;

-традиційну загальношкільну квест-гру «Стежинами розуму і здоров’я»  тощо.

Найбільш суттєвим показником якості правовиховної роботи навчального закладу є кількість злочинів та правопорушень, скоєних його учнями.  У вересні 2014р., січні та квітні 2015р. узгоджена інформація з відділенням КМСД стосовно скоєння учнями закладу правопорушень та злочинів. На підставі отриманих даних  з’ясовано, що в період з 11.06 по 07.04.2015р. адміністративне правопорушення, передбачене ст.175-1 КУпАП (паління тютюнових виробів у заборонених місцях) скоїв учень 6В класу Кардаш Максим, а 20.03.15р. встановлена причетність учня 9-А класу Граждана Єгора до вчинення   кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 КК (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень).

Двічі на рік,  у вересні 2014 р. та квітні 2015р. узгоджувалася інформація з відділенням КМСД стосовно учнів, які перебувають на обліку у відділенні кримінальної міліції у справах дітей, як такі, що скоїли правопорушення та злочин. Згідно зворотних листів встановлено, що   у 2014-15 н.р. в закладі навчається 2 учня даної категорії: Граждан Є. (9-А кл.)  та Лаврентьєв О. (8-Б кл.).

На внутрішкільному профілактичному обліку у 2014-15 н.р. перебувало 6 учнів:  Граждан Є. (схильний до правопорушень), Лаврентьєв О. (схильний до правопорушень, пропусків навчальних занять без п/п);  Лавреньєв Д. (8-Б кл., схильний до пропусків навчальних занять без п/п);  Таран К. (9-Б кл.,  схильна до пропусків навчальних занять без п/п);  Нетеса О. (9-Б кл., схильний до правопорушень, пропусків навчальних занять без п/п);  Кардаш М. (6-В кл.,  схильний до правопорушень, пропусків навчальних занять без п/п).  Ці учні не залишаються поза увагою педагогів. З ними працюють психолог та соціальний педагог, члени  Ради профілактики. Під посиленим контролем завжди перебуває стан відвідування ними навчальних занять.

21.10.14р., 11.12.14р., 17.03.15р. та 23.04.15р. згідно річного плану роботи закладу проведено 4 засідання ради з профілактики правопорушень за участю адміністрації закладу, членів педагогічного колективу,  представників відділення кримінальної міліції у справах дітей, служби у справах дітей. В ході засідань заслуховувалися питання вживання батьками учениці 5Б класу Нестерової П. алкогольних напоїв; постійних конфліктів у родині учениці 10-А класу Шевченко А.; пропусків уроків без поважних причин, низької успішності, скоєння правопорушень, бродяжництва, жебрацтва, порушення правил внутрішкільного порядку учнями 1-В, 2-В, 6-Б,  7-А, 8-Б, 9-А, 9-Б, 10-А, 11-А класу: Носовою О., Лаврентьєвою А., Луценко Н., Пшеничними Дар’ї і Юрія, Бабешко Н., Лаврентьєвими Олегом і Данилом, Комарчуком Н., Гражданом Є., Михайловим О., Таран К., Корчагіним М., Алієвим Р., Яловим І., Голубенко А., Іогом Д., Мулом Е., Масахлішвілі В., Оліх А., Лаховим О., Король В., Іщук А, Гарифуліним Р.,

Адміністрація закладу ініціює притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьками своїх обов’язків. Так, протягом навчального року  складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 184 ч.1 КУпАП стосовно Копач С.В.  (учениця вибула до СЗШ № 31), Сніжко С.А. (матері учня 10А класу Лахова О.),  Нестерової Л.В., Болдирєва В.Ю. (батьків учениці 5Б класу Нестерової П.), Пшеничної Н.В. (батьків Пшеничного Ю. (4Б кл.) і Пшеничної Д.  (5А), Таран Т.Ю. (матері  учениці 9Б класу Таран К.), Лаврентьєвої Н.Г. і Олешкевича В.О. (батьків учнів 8Б класу Лаврентьєвих Олега і Данила), Горман Н.Д. (опікуна учениці 11А класу Король В.), Граждан Н.Д. і Граждана Є.С. (батьків учня 9А класу Граждана Є.), Михайлової Н.Д. (матері учня 9А класу Михайлова О.), Іщук В.Л. (матері учениці 11А класу Іщук А.), Пятишевої І.В. і Пятишева С.М. (батьків учня 11А класу Гарифуліна Р.), Носової А.А. (матері учениці 1В класу Носової О.).

Одним з найбільш серйозних питань, які постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи і класних керівників, є питання контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Випадки пропусків навчальних занять без поважної причини розглядаються на нарадах при директорі,  засіданнях методичного об’єднання класних керівників, ради з профілактики правопорушень (із запрошенням батьків, класних керівників та вчителів, які працюють у класі). Щомісячно класні керівники надають до адміністративної частини звіти «Про стан відвідування учнями класу навчальних занять». Згідно щомісячного аналізу стану відвідування встановлено, що  в 1А, 1Б, 2А, 3А, 3Б, 3В, 4А, 5А, 6А, 7Б, 8А класах відсутні учні, схильні до пропусків навчальних занять без поважних причин.

Щомісяця до УОіН міської ради надавалася інформація про дітей і підлітків шкільного віку, які не навчаються без поважних причин. Протягом 2014-15 н.р. були виявлені діти  даної категорії. Так, у І семестрі велику кількість пропусків уроків  без поважних причин допущено  ученицею 9Б класу Таран Катериною. Протягом лютого-травня 2015р. через безвідповідальність матері  заклад не відвідувала учениця 1А класу Носова О.; у травні 2015р. велику кількість пропущених уроків допущено учнем 10А класу Лаховим О.   Стан відвідування навчальних занять Таран К., Лахова О., Носової О.  знаходився на постійному контролі у адміністрації закладу, класних керівників. До проведення  профілактичної роботи з цими учнями  залучалися співробітники служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей. Стосовно батьків складалися протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Серед цілей сучасної освіти визначальною є необхідність вироблення оновленого погляду на виховання здорової особистості, здатної до творчості, самовдосконалення, що ґрунтується на свідомому ставленні до свого здоров'я та здоров'я інших людей, як до найвищої соціальної цінності

З метою формування цінностей і ставлень особистості до себе, які передбачають вміння людини цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил, протягом навчального року проводилась цілеспрямована профілактична робота з попередження усіх видів дитячого травматизму. У 2014/15 н.р. вона мала такі складові, як викладання предмету «Основи здоров'я», організація систематичних медичних оглядів учнів та педагогічних працівників; проведення усіх видів інструктажів з учнями; тематичних класних годин, профілактичних бесід та лекцій для учнів школи із залученням представників ДАІ; висвітлення питань профілактики дитячого травматизму та інфекційних захворювань серед дітей на батьківських зборах. Велися журнали обліку усіх видів інструктажів та журнал реєстрації нещасних випадків, систематично проводились інструктажі з техніки безпеки перед проведенням екскурсій. Класні керівники дотримуються вимог щодо порядку проведення первинних, цільових, позапланових інструктажів.

Але аналіз нещасних випадків з учнями школи під час навчально-виховного процесу  показав, що є деякі недоліки цієї роботи. Тому у 2015-2016 н.р. треба приділяти більше уваги роботі з профілактики дитячого травматизму.

З метою  формування в учнів навичок безпечної поведінки у повсякденних умовах життя та при надзвичайних ситуаціях були оформлені інформаційні стенди «Вибухонебезпечні предмети», «Дії у надзвичайних ситуаціях», організовано екскурсії в пожежну частину для учнів 5-А, 5-Б класів,  перегляд учнями 1-4 класів вистави «Пожежа в лісі» (ляльковий театр «Жар-птиця»).

Протягом року даний напрямок роботи  знайшов своє відображення у проведенні місячника «Увага! Діти на дорозі!», тижня охорони праці, днів безпеки життєдіяльності напередодні канікул, Дня цивільного захисту з відпрацюванням шляхів евакуації на випадок надзвичайної ситуації.

В кожному навчальному кабінеті в наявності інструкції з техніки безпеки; в доступних місцях розміщені загальношкільні стенди  з протипожежної безпеки, правил дорожнього руху, правил безпечної поведінки у побуті, корисними порадами з питань формування здорового способу життя. Систематично, протягом року, оформлювалися інформаційні та просвітницькі стенди про шкідливість вживання алкогольних напоїв, з попередження наркоманії  та паління, експрес-банери «Майбутнє без СНІДу», «Здорове харчування».

В рамках традиційного місячника «Молодь за здоров’я»   проведено низку заходів, серед яких заслуговують на увагу:

- зустрічі старшокласників з фахівцем центру планування сім’ї Золотаревською О.В. (лекція: «Здоровим бути – здорово!»);

- лекції благодійної організації «Новий час» з профілактики вживання наркотичних засобів, тютюнових виробів: «Любопытство», «Тютюнопаління»;

- лекції «Що треба знати про ВІЛ/СНІД», які провела головний спеціаліст відділу соціальної роботи ДМЦСССДМ Сокуренко Х.С.;

- акція «День відмови від паління»;

- пізнавально-ігрова програма для учнів 5-х класів «Про здоров’я дбаємо, шкідливих звичок не маємо»;

- конкурс соціальної реклами «Щаслива родина – здорова дитина» серед учнів 9-11 класів:

- конкурс агітбригад  «Формула здоров’я» серед учнів 6-7 класів;

- конкурс ранкової зарядки «Бадьорий ранок» серед учнів 1-4 класів;

- загальношкільна акція «АнтиСНІД» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом);

- відкриті  виховні години«Цікавими стежинами країни міцного здоров’я» (2Б кл., вч. Камянецька Н.І.), «Школяру про шкідливість паління» (8Б кл., вч.: Горелько Л.П.).

На сучасному етапі розвитку суспільства реформування освіти призвело до переходу навчання на більш сучасні норми, що вимагало створити відповідні цьому рівню навчальні плани та програми й, у свою чергу, призвело до інтенсифікації та ускладнення навчальної діяльності учнів. Значно зріс обсяг навчального навантаження, інформаційна насиченість занять. Таким чином, навчальне навантаження при постійно наростаючих і мінливих обсягах, складності та новизні інформації, обмеженості часу, зміні кількості та якості джерел інформації обумовлює підвищені вимоги до учнів і може стати фактором ризику для їхнього здоров'я.

Стан здоров'я наших школярів характеризується такими особливостями, як зростання рівня хронічної захворюваності, інвалідності, порушення становлення репродуктивної системи, відхилення в психічному здоров'ї,  зниження показників фізичного здоров'я.

Найважливішими чинниками негативного стану здоров'я дітей є погіршення соціального статусу більшості з них, зміна якості харчування (особливо вживання таких продуктів, як чіпси, сильно газовані напої на концентратах, слабоалкогольні напої), вплив екологічних чинників,   комп’ютеризація і мобільні телефони та відсутність культури здоров'я.

Результати медоглядів свідчать про те, що відсоток хворих дітей в школі в порівнянні з минулим роком збільшився на 6,6%  і становить 42,3% від загальної кількості  учнів. В 2014-2015 н.р. було обстежено 99,7% учнів школи. Не обстежено 2 учня 8-Б класу Лаврентьєв О., Лаврентьєв Д.

Хворих дітей – 256

Патології – 362 з них 139 – первинних

В порівнянні з минулим роком первинних патологій виявлено – на 46 більше, а кількість хворих дітей зросла на 6,6%.

                    

         Викликає занепокоєння той факт, що кожен рік у учнів школи при медичних оглядах виявляються нові патології органів зору,  захворювання ЦНС  та ін. систем.

Найбільше спостерігаються  у дітей порушення зорової системи. В 2014-2015 році в школі навчалося  17,3% проти минулого 12,2% учнів , які мають проблеми зору, з них майже 6,6% ( в минулому році 2,9%)  виявлено патологію вперше. Ми спостерігаємо збільшення відсотка захворюваності органів зору в порівнянні з минулим роком на 5,1% .

Також у 2014-2015 н.р. відбулося збільшення учнів з патологією опорно- рухового апарату на 5,1% хоча на протязі минулих років спостерігалося зниження кількості хворих дітей. Тому вчителям фізкультури та   педагогам необхідно врахувати при планування оздоровчої та навчальної роботи питання профілактики захворювань опорно-рухової системи.

Серед школярів в 2014 році у порівнянні з  минулим  роком  маємо наступне :  збільшення показників: хвороб органів дихання (1,8%), органів шлунково-кишкового тракту (8%),   Знизився відсоток захворювань на ССС на 0,7% ЦНС на 4,6%. Дані факти свідчать, що діти де більше отримують серйозні хронічні захворювання на так звані «шкільні хвороби »  (погіршення гостроти зору, порушення постави та захворювання шлунково-кишкового тракту) 

МОНІТОРИНГ РОЗПОДІЛУ ФІЗКУЛЬТУРНИХ ГРУП УЧНІВ

Навчальний рік

Фізкультурна група

ОСНОВНА

ПІДГОТОВЧА

СПЕЦІАЛЬНА

ЗВІЛЬНЕНІ

2011-2012

69,8%

24,5%

4,4%

1,3%

2012-2013

70,3%

23.4%

4.1%

1.8%

2013-2014

69,7%

22,7%

4,7%

2,9%

2014-2015

70,9%

20,8%

6,0%

2,3%

По закінченню школи відсоток хворих дітей зростає до 50. Дану ситуацію можна пояснити не тільки зменшенням популярності активного способу життя, здорового харчування, шкідливими звичками, але й те, що діти більшу частина часу проводять вдома перед телевізором або комп’ютером, батьки в них не виховують певну культуру здорового харчування і взагалі, здорового способу життя. А іноді не задумуючись про наслідки, батьки своїми звичками та вчинками надають своїм дітям поганий приклад для наслідування.

Педколектив закладу   шляхом активного формування, збереження і зміцнення індивідуального здоров’я наших учнів засобами фізичного виховання через уроки фізичної культури, основ здоров’я, хореографії, інтеграції валеологічних занять у зміст викладання предметів гуманітарних, природничо-математичних  формує культуру здоров’я, впроваджує в життя державну міжгалузеву комплексну програму „Здоров’я нації ”.

З метою профілактики захворюваності учнів необхідно вирішити проблему якості  води , дотримання гранично допустимого навантаження на учня, підняття  ефективності проведення занять з фізичного виховання, ввести обов’язкове проведення рухливих хвилин на уроці не тільки в початковій школі, а і для учнів ІІ-ІІІ ступеню, а також  проведення на уроках гімнастики для очей, реалізувати проект «Здоров'я».

Одним із факторів формування здорового способу життя є  здорове харчування учнів. Даному питанню приділяється велика увага.

Адміністрацією  закладу здійснюється певний контроль за організацією харчування учнів, дане питання розглядається на нарадах при директору, раді закладу, загальношкільних батьківських зборах.

         Учні 1-4 класів, учні 5-11 класів з числа дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти воїнів учасників АТО, діти вимушених переселенців 100% забезпечені безкоштовним харчуванням. Бюджетні кошти у 2014-2015 н.р становили

-          на харчування учнів 1-4 класів. 6,43 грн.,

-          для учнів пільгової категорії-8 грн.

95% учнів 1-4 класів отримували сніданок  з додатковою доплатою за рахунок батьківських коштів, що дозволило 100% виконувати норми харчування для дітей 6-10 років.

Проблема існує з організацією харчування в школі ІІ-ІІІ ступеню. Тільки 50% учнів отримують гаряче харчування, це здебільше учні 5-7 класів( даний показник збільшився в порівнянні з минулорічним на 6%). 35% учнів старшої школи вживають буфетну продукцію.. Враховуючи, що навчальні заняття в учнів старшої школи тривають до 14-15 годин,  класним керівникам необхідно провести роз’яснювальну роботу серед учні та їх батьків про користь для організму підлітка правильного режиму харчування, та отримання повноцінного гарячого обіду

У Законі України «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі у закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню культури читання, саморозвитку особистості дитини, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності учнів.

Протягом навчального року масова робота бібліотеки була спрямована на виконання основних завдань та напрямків діяльності, зазначених у річному плані роботи: на національне, громадянське, родинне, трудове, екологічне, правове виховання; виховання культури читання у учнів, поповнення і збереження книжкових фондів, керівництво позакласним читанням. На початку навчального року забезпечено вчителів та учнів навчальними програмами, підручниками та навчально – методичною літературою.

Бібліотека обладнана комп’ютерним робочим місцем з виходом до інтернет мережі, принтером. 

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, завідувач бібліотекою постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів: проводяться бесіди, бібліотечні уроки, організуються виставки до знаменних та пам’ятних дат. Позитивним є те що в школі спостерігається тенденція на збільшення активних читачів, особливо серед учнів початкових класів, ведеться робота по збільшенню бібліотечного фонду (акція «Подаруй бібліотеці книгу»)

Все ж таки у наступному навчальному році необхідно:

-  проводити активну інформаційну роботу щодо залучення учнів до читання;

-  організовувати по семестрову перевірку стану збереження підручників;

-  своєчасно поновлювати інформацію в розділі «Шкільна бібліотека» на сайті школи;

-  урізноманітнити форми роботи з читачами шляхом проведення масових заходів;

-  проводити інформаційні огляди, огляди періодичних видань на допомогу вчителю, знайомити з корисними та цікавими Інтернет ресурсами;

-  здійснити вивчення читацьких інтересів шляхом проведення анкетувань та аналізу читацьких формулярів;

провести роботу  щодо створення бібліотечного активу.

Робота з батьками включала в себе проведення індивідуальних бесід та консультацій, загальношкільних та класних батьківських зборів, засідань батьківського всеобучу, анкетування, обстеження матеріально-побутових умов сімей пільгових категорій та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, залучення батьків до участі в загальношкільних та  класних заходах.

Засідання батьківського комітету школи проводяться щочверті. Розглядаються питання навчання та поведінки учнів, схильних до правопорушень, з неблагополучних родин, надання матеріальної допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, дітям-сиротам, господарські питання школи.

З метою формування ціннісного ставлення до сім’ї,  родини, людейпроведено: виховний захід «Свято матері в різних країнах світу» (вч.: Швачка В.К., Носенко Т.В., Горелько Л.П.), свято «Моя родина – мій оберіг» для учнів 2А кл. (вч.: Залюбовська Н.Л.); вчителем фізичної культури, Помазановою А.А., проводено ряд спортивно-масових заходів за участю учнів та батьків: свята «Мама+я», «Тато+я», «Спортивна пара-2015». Родина Свірчук Г. (2А кл.) стала переможницею районного спортивно-розважального свята «Тато, мама і я – спортивна сім’я», в якому взяли участь 8 сімейних команд Дніпровського району нашого міста. В квітні, на стадіоні Перемога, відбувся міський етап  цих змагань,  за підсумками якого родина Свірчук посіла почесне  ІІ почесне місце. Наприкінці навчального року Свірчук Гліб разом із батьками представляли Дніпропетровську область на фіналі Всеукраїнського фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я», який  проходиву м. Києві і виборола V місце серед 24 родин з усіх регіонів України. На цих змаганнях  панувала особлива атмосфера родинної підтримки і взаєморозуміння. Вони стали ще одним кроком до зближення, родинного єднання, фізичного вдосконалення. 

З метою взаємозбагачення культурних традицій через родинну творчість, популяризацію та розповсюдження сімейних традицій в листопаді 2014 року учні Стрельников О., Стрельцов І. (3Б кл.), Казакова Л. (8А кл.) разом із своїми батьками  взяли участь у  фестивалі сімейної творчості «Скарби родинної криниці» в номінації декоративно-ужиткове мистецтво. За підсумками заходу всі родини отримали від управління  освіти і науки та адміністрації БДТ дипломи учасників фестивалю і  солодкі подарунки. Залучення родин до участі у даному фестивалі сприяло зміцненню зв’язків між дорослими і дітьми, спонукало дітей та їх рідних до спільної праці.

Учителі та учні школи беруть активну участь у громадському житті. Зусилля  адміністрації  спрямовані  на  створення  атмосфери  співробітництва, взаємодопомоги,   розкутості,   прояву   ініціативи,   творчого   підходу,   самостійності   в роботі як учителів, так і учнів.

Адміністрація школи в тісному контакті із профкомом сприяє зростанню авторитету вчителя, престижності його предмета, покращення умов його роботи, матеріального стану, створюють і підтримують в педколективі вимогливість, творчий мікроклімат, атмосферу чуйності і доброзичливості, сприяють подальшому втіленню в життя шкільного колективу демократичних засад, дбають про перспективний розвиток школи.

Матеріали звітування

про виконану роботу за 2014-2015 н.р.,

в т. ч. про витрачання коштів

які надійшли на рахунки фондів сприяння розвитку навчальних закладів

витрати

сума

1.

Оформлення підписки періодичних видань, доставка підручників

6112,00

2.

Придбання матеріалів та виконання поточних ремонтних робіт  протягом навчального року ( заміна замків, ремонт каміна група ГПД, заміна ел. автоматів у кабінеті інформатики,  стенди, ремонт єл.провідки, зварювальні роботи, придбання інструментів, ремонт розеток, фарба, ремонт теплолічильника, поточний ремонт покрівлі, встановлення решітки ( внутрішній двір),пров. гідровипробувань

12971,00

3.

Придбання засобів та матеріалів для дотримання санітарних норм утримання закладу:(утіплення вікон, придб.паперових рушників., придбання миючих та чистяч.засобів, лампочки для освітлення закладу, дезінфікуючі засоби)

4339,00

4

Організація навчально-виховної роботи. Витрати повязані з участю у виставках, семінарах, конкурсах, олімпіадах та виготовлення творчих робіт

874,00

5

Обслуговування компютерної техніки та канцелярські витрати:                                      ( заправка та ремонт картриджів, заправка чорнил для ксероксу , придбання офісного папіру, файлів,папок, реставрація картриджів, придб. бланків, журналів по т/б, друк розкладу уроків)

4840,00

6

Придбання матеріалів та оздоблення закладу :                                                             ( придбання стільців для актової зали,виготовлення меблів у кабінети, придбання стенду до 9 травня, стелажі для бібліотеки)

20405,00

 

Оплата за послуги благодійного фонду

2250,00

Роботи які були проведені у літній період

для підготовки закладу до нового навчального року

 1

Відремонтовано покрівлі ( за рахунок бюджетних коштів) 4295 м2

1038172,00

2

Встановлено 9 шт. пластикових вікон  у младш. корпусі

81000,00

3

Заміна остіклення вікон по коридорах закладу

1050,00

4

Замінено умивальники в кабінетах 2 шт.

1000,00

5

Заміна запорної арматури в підвальному приміщенні закладу 21 шт

2001,00

6

Замінено шланги на змивних бачках в санвузлах 15 шт

750,00

7

Заміна електропроводки у 20 каб, бібліотека, та коридори (215 м)

1720,00

8

Встановлено світильники в каб. 13. (6 шт)

1800,00

9

Придбання столів для учительської кімнаті

5500,00

10

Придбання шкільних дощок. Каб 13, каб. 27

4260,00

11

Замінено карнизи на 2, 3 поверхах та каб.13, 28, 29

2900,00

12

Замінено гардини на 2, 3 поверхах та каб.13, 28, 29

7220,00

13

Виконаний косметичний ремонт у їдальні закладу( шпаклювання та фарбування стелі, стін, вікон дверей, підлоги)

890,00

14

Виконано ремонтні роботи у спортивних залах (фарбування підлоги, дверей, вікон)

920,00

15

Виконані ремонтні роботи в каб. 13,28,29( фарбування підлоги, вікон, дверей, заміна шпалерів)

1770,00

16

Виконано ремонтні роботи у мед.кабінеті (фарбування підлоги, дверей)

340,00

17

На 1,2 поверху закладу виконано фарбування вікон, дверей, плінтусів; часткове фарбування стін та клейове фарбування стелі.

На 3 поверху - фарбування вікон, дверей, плінтусів, стін та клейове фарбування усієї стелі.

8660,00

18

Налаштування мережі Wi-Fi

7000,00